Vandløb

Her finder du oplysninger om hvordan vandløbene skal vedligeholdes, og om de restaureringsprojekter der gennemføres i vores vandløb

Luk alle
Åben alle

Vandløbene skal vedligeholdes

Vedligeholdelsen af vandløbene skal ske i overensstemmelse med regulativerne for de pågældende vandløb. I regulativet er vedligeholdelsen af vandløbet fastlagt ud fra hensynet til, at vandløbet skal kunne aflede overflade-, dræn- og spildevand, samtidigt med at vandløbet skal opfylde de miljømæssige krav til vandløbskvaliteten.

Der er i regulativet fastsat bestemmelser for, hvordan vandløbet skal vedligeholdes. Vedligeholdelse omfatter normalt grødeskæring, som er skæring af planterne i vandløbet, og oprensning af sandaflejringer.

Regulativet indeholder en beskrivelse af vandløbets skikkelse eller vandføringsevne. Skikkelse eller vandføringsevne kan f.eks. være beskrevet ved bundkoter, bundbredder, anlæg og faldforhold i vandløbet.

Desuden indeholder regulativet bestemmelser om grødes. 

Private vandløb
Vandløb, som ikke er optaget som kommunevandløb, klassificeres som private vandløb. Private vandløb er ligesom kommunevandløbene omfattet af vandløbslovens bestemmelser.

Kommunen er vandløbsmyndighed for både kommunevandløb og private vandløb. Det betyder, at vi skal godkende ændringer i eller ved vandløb, f.eks. ændringer af vandløbets bund og bredde eller ændring og anlæg af broer og overkørsler.

Private vandløb er oftest mindre vandløb og kan være åbne, naturlige vandløb eller rørlagte vandløb eller dræn.

Såvel åbne naturlige vandløb, som rørlagte vandløb, eller drænledninger betragtes som vandløb efter vandløbsloven.

Vandløb skal vedligeholdes sådan, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Se også pjecerne her:

Pjece om vedligeholdelse af private vandløb

Pjece om fejl på rørlagte vandløb

Restaurering af vandløbene

Staten lægger planer for vandløb, søer og hav og fastlægger miljømålene
De statslige vandplaner og vandområdeplaner fastlægger miljømål for vandområder (søer, vandløb og hav) og indeholder planer for, hvordan miljømålene skal nås. Det er målet, at vandområder som udgangspunkt skal have en god økologisk tilstand med hensyn til smådyr, fisk og planter, og en god kemisk tilstand.

Lejre Kommunes vandområder indgår i den første Vandplan 2009-2015 Isefjord og Roskilde Fjord, og i Vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland. De konkrete indsatser, der skal gennemføres i vandløb og søer, fremgår af tilhørende bekendtgørelser.

Vi skal restaurere vandløb i Lejre Kommune
Vi skal gennemføre vandløbsrestaurering i nogle af de vandløb, hvor miljømålet ikke er opfyldt. Vi skal ikke i den nuværende planperiode restaurere nogen søer.

Hvad er vandløbsrestaurering?
Restaurering af vandløb er f.eks. genslyngning af vandløb, udlægning af gydegrus og sten, fjernelse af opstemninger eller frilægning af rørlagte vandløb. Formålet med vandløbsrestaurering er at forbedre de fysiske forhold i vandløbet, til gavn for smådyr, fisk og planter. Ved at udlægge sten og grus i vandløb får smådyr og ørreder bedre betingelser og fjernelse af spærringer medfører, at fisk og smådyr kan vandre og spredes frit.

Vi gennemfører vandløbsprojekter
Kommunerne kan få tilskud fra EU og staten til at gennemføre vandløbsrestaurering. Først laves en forundersøgelse af mulighederne, og derefter en realisering af projektet. 

Vi har fået tilsagn om tilskud til en række projekter. 

Projekterne udføres i dialog med lodsejere. Projekterne skal godkendes efter vandløbsloven og anden fornøden lovgivning, inden vi kan gennemføre dem. 

Du kan se de projekter vi arbejder med i dokumentboksen til højre. 

Logo Ministeriet for EU og Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Se vandløbenes regulativer her

Du kan finde regulativer med regulativkort, samt supplerende kort for vandløbene i kommunen nedenfor:  

Vandløb Link til dokumenter
Afløb fra Åstrup Lyng Regulativ           Kort
Bregnetved Å Regulativ           Kort
Bygrøften Regulativ           Kort
Dalkilderenden Regulativ           Kort
Daruprenden med Møllerenden Regulativ           Kort
Elverdams Å Regulativ           Kort
Ejby Å Regulativ           Kort
Gevninge Å Regulativ           Kort
Gøderuprenden Regulativ           Kort
Hanebjergrenden Regulativ           Kort
Hulrenden Regulativ           Kort
Hønepilsgrøften Regulativ           Kort
Jonstrupløbet Regulativ           Kort
Kisserupløbet Regulativ           Kort
Kornerup Moserende Regulativ           Kort
Kumlehusrenden Regulativ          
Langvad Å og Biløbet Regulativ           Kort
Lavringe Å Regulativ           Kort
Ledreborg Å Regulativ           Kort
Lejre Å Regulativ           Kort
Lyngbjergrenden Regulativ           Kort
Moserenden Regulativ           Kort
Møllebækken Regulativ           Kort
Osmoserenden Regulativ           Kort
Pilegårdsrenden Regulativ           Kort
Roruprenden Regulativ           Kort
Skovbækken Regulativ          
Særløserenden Regulativ           Kort
Taderød Bæk Regulativ           Kort
Toftemoserende-Holmerenden Regulativ           Kort
Tokkerup Å Regulativ           Kort
Vandløb fra Brordrup Regulativ          
Vejlemølle Å Regulativ           Kort
Viby Å Regulativ          
Ørbækken Regulativ           Kort

Vandløbsrestaurering gennemføres med tilskud fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
Se projekterne i de grønne bokse til højre.

Logo Ministeriet for EU og Fødevarer, Landbrug og Fiskeri